Founder Members

Sarika Shrestha

Sarika Shrestha

Sushma Bajracharya

Sushma Bajracharya

Manish Shrestha

Manish Shrestha

Sujata Shrestha

Sujata Shrestha

Bharat Prasad Shrestha

Bharat Prasad Shrestha

Tulsi Devi Shrestha

Tulsi Devi Shrestha

Jabin Shrestha Bajracharya

Jabin Shrestha Bajracharya